Statut

Statut Stowarzyszenia
“Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie”, zwane w dalszej części “Towarzystwem”.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest Warszawa.

§ 4

Towarzystwo kontynuuje działalność przedwojennego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie i późniejszego Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.

§ 5

Towarzystwo po zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci i innych oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania Towarzystwa

§ 7

Celem działania Towarzystwa jest:

 • wspieranie i propagowanie w społeczeństwie zamiłowania do dobrej i pięknie wydanej książki,
 • opieka nad książką, szczególnie dawną i rzadką,
 • popieranie i propagowanie kolekcjonerstwa,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z towarzystwami i organizacjami, które mają podobne cele.

§ 8

Cele te realizowane są przez :

 • różne sposoby propagowania znaczenia pięknej książki; zebrania, odczyty, publikacje, wystawy, konkursy, wycieczki do muzeów i bibliotek, a także odwiedziny u osób prywatnych, posiadających ciekawe zbiory.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

§ 10

Członkiem zwyczajnym i honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec, w tym każda osoba nie mieszkająca w Polsce.

§ 11

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie, jako szczególne uznanie zasług dla Towarzystwa i propagowanie jego celów.
Członkostwo honorowe nadawane jest większością 2/3 głosów.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna polecona przez dwóch członków zwyczajnych i przyjęta przez Zarząd.

§ 13

Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, zwolnieni są notomiast ze wszystkich świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Towarzystwa.
Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa, a także prawo zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • czynny udział w pracach Towarzystwa, które służą realizacji celów statutowych,
 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 • terminowe opłacanie składek, zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa,
 • uczestniczenie w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

§ 16

Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw co członkowie zwyczajni, przy czym członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwo jest pisemna deklaracja, natomiast przyznanie członkostwa honorowego nie wymaga złozenia pisemnej deklaracji przez zainteresowanego.

§ 17

 1. Wygaśnięcie członkowstwa nastąpić może wyłącznie w następujących przypadkach:
 2. dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa,
 3. śmierci osoby fizycznej – członka Towarzystwa,
 4. ustania osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej.
 5. W wyjątkowo rażących przypadkach działania na szkodę Towarzystwa przez jego członka, Zarząd Towarzystwa może podjąć większością głosów uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Towarzystwie.
  Od uchwały Zarządu Towarzystwa o pozbawieniu członkostwa służy członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa.
  Termin do wniesienia odwołania jest 3-miesięczny i jego bieg rozpoczyna się w dniu doręczenia członkowi uchwały Zarządu Towarzystwa.
  Walne Zebranie Towarzystwa może uchwałę Zarządu o pozbawieniu członkostwa utrzymać w mocy albo uchylić zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych przyczyn wygaśnięcia członkostwa, Walne Zebranie Towarzystwa orzeka uchwałę o skreśleniu z listy członków Towarzystwa.

§ 18

Członek, który dobrowolnie zrzekł się członkostwa w Towarzystwie, ma prawo ubiegania się o ponowne przyjęcie na zasadach ogólnych.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

 1. Władzami Towarzystwa są:
 2. walne zebranie członków zwane Walnym Zebraniem Towarzystwa,
 3. zarząd Towarzystwa,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz trwa 5 lat.
 6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przed upływem kadencji, organy te mogą podjąć uchwałę o uzupełnieniu swego składu poprzez dokooptowanie innego członka Towarzystwa, który będzie pełnił swoją funkcję do końca kadencji.
  liczba członków w ten sposób wprowadzonych do władz Towarzystwa nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru.

Walne Zebranie Towarzystwa

§ 20

 1. Walne Zebranie Towarzystwa jest jego najwyższą władzą.
 2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne, sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należą w szczególności :

 1. zmiana statutu,
 2. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
 3. skreślanie członków Towarzystwa,
 4. uchwalanie perspektywicznego programu działania na okres kadencji,
 5. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 7. wybór członków Zarządu Towarzystwa, to jest przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i członków oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalanie regulaminów Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, regulaminu Walnego Zebrania Towarzystwa i innych regulaminów wewnętrznych,
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa, sposobu, przeprowadzania likwidacji i przekazania majątku.

§ 22

 1. Walne Zebranie Towarzystwa może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 3. Uchwały w sprawach wymienionych w § 21, pkt b) podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 23

 1. Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa, który zawiadamia członków Towarzystwa, co najmniej miesiąc przed terminem zebrania.
 2. Zawiadomienie powinno określać dokładną datę i miejsce rozpoczęcia obrad w pierwszym i drugim terminie oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienia doręcza się wszystkim członkom Towarzystwa za pośrednictwem poczty lub do rąk własnych.
 3. Pierwsze po rejestracji Towarzystwa Walne Zebranie Zarządu zostanie zwołane przez Komitet Założycielski Towarzystwa.

§ 24

Sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze – co 5 lat w końcu kadencji władz Towarzystwa.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne zebranie Towarzystwa może być zwołane:
 2. na podstawie wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania,
 3. na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemny wniosek co najmniej – członków zwyczajnych Towarzystwa,
 5. z własnej inicjatywy Zarządu Towarzystwa,
 6. Zarząd Towarzystwa zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa, nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa powinno obradować nad sprawą, dla której zostało zwołane.

Zarząd Towarzystwa

§ 26

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczących w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy do roku.
 3. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem § 17, ust. 2 niniejszego Statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa, poza sprawami określonymi w niniejszym Statucie należą:

 1. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań Towarzystwa,
 4. rozpatrywanie wniosków o nadanie godności członka Honorowego Towarzystwa i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu,
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 6. opracowywanie planów działalności i preliminarzy budżetowych, sprawozdań z działalności statutowej,
 7. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich przewidzianych w uchwałach Walnego Zebrania Towarzystwa.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków; na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków.

§ 29

Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku kontroluje działalność Towarzystwa oraz jego gospodarkę finansową.
Komisja ma prawo występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.

§ 30

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Towarzystwa sprawozdanie ze swej działalności i stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 31

Majątek Towarzystwa stanowią:

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
 3. dochody z działalności własnej Towarzystwa, w tym działalności gospodarczej,
 4. dochody z ofiarności publicznej.

§ 32

 1. majątek i środki Towarzystwa mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.
 2. Towarzystwo do realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 33

Członkowie Towarzystwa nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków.

§ 34

Majątkiem Towarzystwa zawiaduje Zarząd poprzez uchwały, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Towarzystwa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie Towarzystwa

§ 35

Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.
Do podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa w drugim terminie, zastosowanie ma przepis § 22, ust. 1niniejszego Statutu.

§ 36

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa, Walne żebranie określa sposób przeprowadzania jego likwidacji, decyduje o majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.
Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania wyników likwidacji.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (D. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).